Başkale Belediyesi Resmi Web Sitesi çağrı merkezi - iletişim

ÇÖP KONTEYNER MAL ALIMI

Tarih: 17 Temmuz 2017 - 14:00

600 ADET 400 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNER MAL ALIMI

BAŞKALE BELEDİYESİ

600 ADET 400 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNER MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/299606

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİ MAHALLE VAN-HAKKARİ YOLU NO: 205 65600 BAŞKALE/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4326512034 - 4326513244

c) Elektronik Posta Adresi

:

baskalebelediye@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

600 ADET 400 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNER MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BAŞKALE BELEDİYE GARAJI

c) Teslim tarihi

:

YÜKLENİCİ SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE BAŞKALE BELEDİYE GARAJINA MAL TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİDİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BAŞKALE BELEDİYESİ VAN-HAKKARİ KARAYOLU NO: 205 YENİ MAHALLE BAŞKALE/VAN

b) Tarihi ve saati

:

17.07.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Garanti, garanti süresi içerisinde eksik veya hatalı olduğu ortaya çıkan herhangi bir parça veya elemanın onarılması veya yerine yenisinin sağlanarak Başkale Belediyesinden hiç bir ücret talep etmeksizin temin edilerek, çalışır hale getirilmesini kapsar.
Yüklenici Firma; Sistem ve parçalarını, 2 yıl süre ile hatalı malzeme ve işçiliğe karşı garanti edecektir. Yüklenici ve İDARE arasında Sözleşme yapılmasından itibaren her türlü imalat hatalarına karşı tüm çöp konteynerleri en az 2 yıl garantili olacaktır. 
Garanti süresi içerisinde, Satın alınan malzemenin aynı kısımlarında imalat, proje, montaj kaynaklı olan (sistematik) aynı-benzer nitelikli arızaların meydana gelmesi ve bu arızaların sistematik olarak bir sene içerisinde aynı biçimde aynı şekilde 3 defa tekrar etmesi halinde, İdarenin talebi ile; Yüklenici, Başkale Belediyesinden hiç bir ücret İstemeksizin bütün birimlerde bahis konusu parçayı/aksamı yenileriyle değiştirecek, sistematik olan sorunu giderici her türlü önlemi alacağını garanti edecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Sıcak daldırma galvanizleme sistemi TS EN ISO 1461 kalite belgesi
Konteyner için TS EN 840-2 standart uygunluk belgesi
Tekerlek için TS EN 12532 kalite belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 

6.
 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAŞKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAŞKALE BELEDİYESİ YAPI RUHSAT KONTROL VE İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 

10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İhale Dosyasını İndir
asd

Yeni Mahalle Hakkari Van Yolu No:205 PK:65600 Başkale / VAN

BAŞKALE BELEDİYESİ

0432

651 2034